16.07.2024

Энг Кучли Кайтарма

Аллоҳумма инна ва наъувзубика мин асҳаариҳим ва уқадиҳим ва робтиҳим
Аллоҳумма анзил аълайҳим баъсака шадийда
Аллоҳумма анзил аълайҳим баъсака шадийда
Аллоҳумма анзил аълайҳим баъсака шадийда
лазий лаа юрадду ва лаа юсадду ва лаа юқдару аъла дафъиҳи аҳаду.

Аллоҳумма аҳлик ақваамаҳум Аллоҳумма аҳлик аътааҳум Аллоҳумма аҳлик амкаараҳум ва акбаараҳум Аллоҳумма аҳлик амкаараҳум ва акбаараҳум ва адҳааҳум ва ахфааҳум .Аллоҳумма аҳлик аъмаалаҳум бис сиҳри ва ашаддаҳум ва ақвааҳум сиҳрон Аллоҳумма аҳлик ақвааҳум Аллоҳумма аҳлик аътааҳум Аллоҳумма аҳлик амкаараҳум ва акбаараҳум Аллоҳумма аҳлик амкаараҳум ва акбаараҳум ва адҳааҳум ва аҳфааҳум
Аллоҳумма аҳлик аълаамаҳу бис сеҳри ва ашаддаҳум ва ақвааҳум сеҳрон
Аллоҳумма аҳлик кулла жаббаарин аънийди
Аллоҳумма аҳлик кулла жаббаарин аънийди.
Аллоҳумма аҳлик кулла жаббаарин аънийди.
Шайтоони мутаккаббири марийди
Аллоҳумма аҳлик ман тасаллатуу бис сеҳри аълаа ибаадика адада
Аллоҳумма уқтулҳум бадада фа иннаҳум лаа йуъжизуунака.
Аллоҳумма аълайка бикулли малаки сааҳири минал жаанни би сеҳриҳил мустамирру тасаллат
Аллоҳумма инна нажъалука фи нуҳууриҳим ва наъузу бика шуруриҳим икфинаҳум
Аллоҳумма аҳлик ман тасаллтуу бис сеҳри аъла иъбаадика аъдада
Аллоҳумма вақтулҳум бадада ва лаа туғодир минҳум вҳада фа иннаҳум лаа йуъжизуунака
Аллоҳумма ва аҳликҳум ҳалаака ади ва самууди
Аллоҳумма ижъал аълийҳим саафилиҳим ка қовми Луути
Аллоҳумма варжумҳум биҳижааратин
Аллоҳумма варжумҳум биҳижааратин
Аллоҳумма варжумҳум биҳижааратин
Мин сижжийли манзууди масуумати мин индика минаш шаятийни ғору баъийд
Аллоҳумма варсил аълайҳим рийҳан сорсоран
Аллоҳумма арсил аълайҳим рийҳан сорсоран фи явми наҳси мустамирри
Аллоҳумма ажъилҳум ка аъжаази нахли мунқаъир.

Аллоҳумма ажъилҳум ка аъжаази нахли мунқаир
Аллоҳумма аҳликҳум бит тоғияти
Аллоҳумма лаа нажъал лаҳум мин баақмяти
Аллоҳумма саллит аълайҳим жундан мин жундик
Ва малааикту мин индик
Аллоҳумма анзил алайҳим рижзакал алийми
Ва азаабака шадийди
Аллоҳумма саллит алайҳим жундан мин жундик ва малааиката мин индика ясуумуунаҳум сууал аъзааби
Язрибууна вужууҳаҳум ва адбаараҳум ва азиқҳум азаабакал ҳарийқ
Аллоҳумма анзил аълайҳим рижзан минас самааи
Аллоҳумма ағриқҳум ва атбиқ аълайҳим ка қовми фиръавнал маа а
Аллоҳумма арсил аълайҳим анжуман саақибатан ва шуҳабан ҳаариқатан ва шуҳабан ҳаариқатан ва совааиқа қоотилатан мудаммиратан
Аллоҳумма анзил аълайҳим баъсака шадийди
Аллоҳумма залзил зилзаалан шадийда вакбитҳум валъанҳум лаънан кабийро
Аллоҳумма уқтул ман саҳара ва тоға ва баға ва каана ли аятика анийда
Аллоҳумма арҳиқҳу съудан
Аллоҳумма ижъал нужуума аълайҳим ружуума
Ваззақуума лаҳум тоъаама
Аллоҳумма алқи фи қулуубиҳим руъба
Ва фаззиъҳум ваҳила байнаҳум ва байна маа яштаҳуун
Аллоҳумма қоттилҳум тақтийлан ва ҳарриқҳум таҳрийқон
Аллоҳумма собба мин фавқи руъсиҳим ҳамийма.
Аллоҳумма ахриқҳум бинаари таътийҳум бағтатан фа тубҳитуҳим лаа йастатиъуна раддуҳа аън вужууҳиҳим ва ажсаадиҳим
Важъалҳум ҳасийдан хомидийн.
Аллоҳумма собба аълайҳим аъзааба собба

Аллоҳумма лаа тубқи минҳум аҳадан абадан
Аллоҳумма собба аълайҳим савто аъзааб
Аллоҳумма кун лаҳум бил мирсоод
Аллоҳумма ижаълҳум каҳшийми мҳтазир
Аллоҳумма ижаъл фи аънаақиҳим ва айдийҳим ва аржулиҳим салаасила ва ағлаала ва саъийро

Аллоҳумма аълайка би ман адбара вастакбара ва аъбаса
лил ҳаққи ва басара ва ҳасада ва аъқада ва робато ва саҳара
Аллоҳумма васлиҳи сақаро ва табқи минҳу ва лаа мин жунудиҳи ва тазара
Аллоҳумма вахсиф биҳимил арзо варсил аълайҳим хаасибан минас самааи вақтоъ аънҳум асбаабал ҳаяти
Ва анзилҳум мин саясийҳум вахриж ҳум мин ҳусууниҳим ва буютиҳим азиллатан сооғирийн.

Аллоҳумма ваксир мулкаҳум вақсум зуҳуураҳум ваксир шавкатаҳум ва аттил аслаҳатаҳум ва маа ястҳдимуунаҳу
фи асҳаариҳим зуддал муслимийна
Аллоҳумма абтил асҳаараҳум айнама каанат ва кайфама каанат

Аллоҳумма аълайка бил яҳууди ван насооро ва ман шааяаъҳум ва аънааҳум мнас саҳарати яҚовиййу я Матийн.

Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳрин
Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳри маъкули
Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳри машрууби би исмика.
Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳри маъқууд
Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳри маршууш
Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳри мадфуун
Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳри маҳруус

Бимиллаҳи юбталу куллу сиҳри маҳруус
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мадфууни иъндал буюти

Бисмиллаҳи юбталу куллу сиҳри мадфууни таҳтал аътааби
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мадфууни фил қубуури
Аллоҳумма абтил куллу сиҳри фи маййити фи қобри
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мансуури
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи атри ав бухуури
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри машмууми фи атри ав
бухуури
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мактууби
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би дамин мактууби
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би дамин катаббуҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би хурууфи ав арқаамми ав жадаавили катабууҳу .

Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мин шамсил маъорифи
катабууҳу ва нақалууҳу.
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри суфла
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри қодийми қовиййун хофиййун
Аллоҳумма абтил кулла сиҳрил кавакиби ван нужууми
Аллоҳумма абтил кулла асҳаарил яҳууди
Аллоҳумма абтил кулла асҳаарил яҳууди ван насооро вал бузийийна вал ҳундууси
Аннака Антал Қовиййул Азийз.
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи канийсати аъқадууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри аъла суврати сонаъууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи тимсаали сонаъууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи тамаасили баабири
ва дабаабийси сонаъууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи тимсаали

Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи тимсаали робатууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи тимсаали дафанууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи хойти аъқадууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи хойуути ақадууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри маъқууди марбуути
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри ми ажзааил ҳайваани сонаъууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри фи шаъри уқадууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мин асаарил масҳуури сонаъууху
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мин мулаабисил масҳуури робаттуҳу ва аъқадууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би дамин катабууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би дамин имра ати катабууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би дами имра ати сонаъууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би заҳабин ав физзатин ав нуҳааси ав зиъбақи сонаъууҳу
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри би зиъбақи истажлабуу биҳи шаятийна
Аллоҳумма абтил кулла сиҳрил арвааҳ
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри қолбал уъқуул
Аллоҳумма абтил кулла сиҳрил жунуун
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри тафрийқил азваажи

Аллоҳумма абтил кулла сиҳри толаақи
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри толаақи вал фирқати вал бағзоои
Аллоҳумма абтил кулла сиҳрил бағзоои
Аллоҳумма важъал фи сиҳрит толаақи зиядату фил муҳаббат
Аллоҳумма важъал фи сиҳри тафрийқил азваажи зиядату фил муҳаббати вал маваддати
Аллоҳумма абтил асҳаарол муҳаббата

Аллоҳумма абтил асҳааро зина
Аллоҳумма абтил асҳааро тасхийру вал жалби вал мухаббати
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри аълал қулууби
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри юғоййирул қулууба
Аллоҳумма абтил аъқдал муҳаббати
Аллоҳумма абтил сиҳри таъаттулал азвааж
Аллоҳумма абтил сиҳра уънуусата
Аллоҳумма абтил сиҳрал баваари
Аллоҳумма абтил сиҳра сорфул азваажи
Аллоҳумма абтил асҳаарал жаанни
Аллоҳумма абтил асҳаарол аъашиқ
Аллоҳумма абтил сиҳрал аъашиқ
Аллоҳумма абтил сиҳрал аъашиқи минал жаанни
Аллоҳумма абтил сиҳрал марази
Аллоҳумма абтил асҳааро саратон
Аллоҳумма абтил асҳаарол жунуни
Аллоҳумма абтил сиҳрал жунун
Аллоҳумма абтил сиҳрил васвасати
Аллоҳумма абтил сиҳри адамил инжааби
Аллоҳумма абтил сиҳрил исқооти
Аллоҳумма абтил сиҳрал уъқуми
Аллоҳумма абтил асҳаарол уъқуми ван назийфи
Аллоҳумма ҳилла кулла уъқади фил арҳаами
Аллоҳумма ҳилла кулла уъқади ва робти шадийди фил арҳаами
Аллоҳумма аҳриқ маа фил арҳаами мин уъқади ва садади
Аллоҳумма абтил сиҳро робтил азваажи
Аллоҳумма ҳилла кулла робти аълал азваажи
Аллоҳумма ҳилла кулла робти аълал авраати
Аллоҳумма абтил сиҳрал азваажи
Аллоҳумма абтил асҳаарол бағзоои
Аллоҳумма абтил сиҳра таътийлил аъмали
Аллоҳумма абтил сиҳрал хасарооти
Аллоҳумма абтил сиҳра табдийдил амваали
Аллоҳумма абтил асҳаарал фақри
Аллоҳумма абтил асҳаарол куфри
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри ясудда аънил илтизаами
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри ясудду аънил истиқоомати
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри ясуддул ҳижааби
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри ясудду аънил Қуръани
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри ясудду аънил ислаами
Аллоҳумма абтил асҳаарал куфри вал фужуури
Аллоҳумма абтил асҳаара шакки
Аллоҳумма абтил асҳаарал қотли вал ҳлааки
Аллоҳумма абтил сиҳрал қотли вал ҳалааки
Аллоҳумма абтил асҳаара сурқат вал ибтизаази
Аллоҳумма абтил сиҳра сурқати вал ибтизаази
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мустамирри
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мустамирри южаддад

Аллоҳумма абтил кулла сиҳри тамма бил уъйууни
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри тамма би назрати
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри мин аъйнин сааҳири тамма
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри қовиййин
Аллоҳумма абтил кулла уъқдати
Аллоҳумма абтил кулла уъқдати фил ажсаади
Аллоҳумма абтил кулла уъқдати ва ҳилла кулла уъқдати
Аллоҳумма абтил акбарал уъқади
Аллоҳумма ҳилла акбарал уъқади
Аллоҳумма ҳилла акбмъара уъқади тафарраъат минҳал уъқади
Аллоҳумма ақлибс сиҳра аъла ман саҳара
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри аслуҳу фил умми авил аби
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри хофиййи қовиййи
Аллоҳумма абтил кулла сиҳри ғоори фил ажваафи
Аллоҳумма ақлабас сиҳра аъла ман саҳара
Аллоҳумма азиқ сааҳира алама сиҳриҳи
Аллоҳумма ижъал аақибата амриҳи хосроон
Аллоҳумма ақлиб саҳарата аъла аъвааниҳим
Аллоҳумма вқлиб аъваана саҳарати хооибийн
Аллоҳумма рудда кайдаҳум фи нуҳууриҳим
Аллоҳумма ахрижҳум минал ажсаади азиллатан сооғирийна
Аллоҳумма унсур аъбдака ва аматака
Аллоҳумма унсур китаабика ва дийник ва суннати набиййика аълайҳисолаату ва саллам
Аллоҳумма ишфиҳи шифаа ан лаа сақома баъдаҳу
Аллоҳумма анзил шифаа а
Аллоҳумма ирфаъ кулла дааи
Аллоҳумма ишфиҳим би шифаака

Шифааун лаа йуғоодиру сақома
Аллоҳумма лаа йубталу сиҳру илла анта субҳаанака
Ва соллоллоҳу аъла саййидина Муҳаммад ва аъла алиҳ
ва соҳбиҳи васаллам.

Ушбу дуони ким ҳоҳласа эрталаб ярмини кеч ярмини ӯқиса бӯлади .Бир кунда бир марта ҳатим қилиб турса ҳисоб.
Уч кун ҳар кун қирқ мартадан ӯқиса натижа тезроқ бӯлади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *