18.04.2024

РУКИЯ ВОКИЯ СУРАСИ

Бисмиллаҳи Роҳмани Роҳийм
Иза вақъатил ваақиъаҳ.Лайса ли вақъатиҳа каазибаҳ.Хоофизатир роофиаъҳ.иза ружжатил арзу ружжа.Ва буссатил жибаалу басса.Фа каанат ҳабаа ам мумбасса .Ва кунтум азваажан салаасаҳ.Фа асҳаабул майманати маа асҳаабул майманаҳ.Ва асҳаабул машъамати маа асҳаабул машъамаҳ.Вас сабиқуунас сабиқуун.Улааикал муқоррабуун.

Фи жаннаатин наиъйм .Суллатум минал аввалийн.Ва қолийлум минал ахирийн.Аъла сурурим мавзуунаҳ.Муттакиъийна аълайҳа мутақообилийн.Ятууфу аълайҳим вилдаанум мухолладуун.би акваабив ва абаарийқо ва каъсим мим маъийн.Лаа юсоддаъууна аънҳа ва лаа юнзифуун.Ва фаакиҳатим мимма ятахоййаруун.Ва лаҳми тойрим мимма яштаҳуун.Ва ҳуурун иъййн.Ка амсаали луълуил макнуун.Жазаа ам бима каануу яъмалуун.Лаа ясмаъууна фийҳа лағвав ва лаа таъсийман.Илла қийлан салааман салаама.Ва асҳаабул ямийни маа асҳаабул ямийн.Фи сидрим махзууд . ва толхим манзууд.Ва зиллим мамдууд.Ва мааим маскууб.Ва фаакиҳатн касийроҳ ла .Мақтууъатив ва лаа мамнуъаҳ.Ва фурушим марфууъаҳ.Инна аншаъҳунна иншаа а.]фа жаъалнаҳунна абкааро.Уърубан атрооба.Ли асҳаабил ямийн.Суллатум минал аввалийн.Ва суллатум минал ахирийн Ва асхаабуш шимаали маа асҳаабуш шимаал.Фи самуумив ва ҳамийм.Ва зиллум мий яҳмуум.Лаа бааридив ва лаа карийм.Иннаҳум каануу
қобла заалика мутрафийн.Ва каануу йусиррууна аълал хинсил аъзийм .Ва каануу яқуулууна аиза митна ва кунна турообан ва изооман аинна ламабуъсууна .Ав абааунал аввалийн.Қул иннал аввалийна вал ахирийн.Ламабуъсууна ила мийқоотин явмим маълуум.Сумма иннакум аййуҳаз зооллунал муказзибуун.Ла акилууна мин шажарим мин заққуум.Фа маалиууна минҳал бутуун.Фа шаарибууна шурбал ҳийм.Ҳаза нузулуҳум явмад дийн.Наҳну холақнаакум фалавлаа тусоддиқуун.Афара айтум маа тумнуун.А антум тахлуқуунаҳу ам наҳнул хоолиқуун.Нахну қоддарнаа байнакумул мавта ва маа нахну би масбуқийн.Аъла

Ан нубаддила амсаалакум ва нуншиакум фи маа лаа таъламуун.Валақод аълимтумун нашъатал ула фалав лаа тазаккаруун.Афара айтум маа тахрусуун .А антум тазраъуунаҳу ам наҳнуз заариъуун.Лав нашаау лажаълнааҳу ҳутооман фазолтум тафаккаҳуун.Инна ламуғромуун.Бал наҳну маҳрумуун.Афара айтумул маа аллази ташрабуун.А антум анзалтумууҳу минал музни ам наҳнул мунзилуун.Лав нашаау жа алнааҳу ужаажан фалав лаа ташкуруун.Афра айтумун нааро латий тууруун.А антум аншаътум шажаратаҳаа ам наҳнул муншиуун.Наҳну жаъалнааҳа тазкиротав ва матааъан лил муқвийн.Фа саббиҳ би исми Роббикал аъзийм.Фалаа уқсиму бимавааиъқин нужуум.Ва иннаҳу ла қосаму лав таъламууна аъзийм.

Алоҳумма я ман ҳува ҳаказа ва лаа язаалу,асъалука фи даймумиййати ваҳдааниййатик ва би кулли алааик ва би қидами Заатикал кариймати би жалаалил жалаали.би камаалил камаали би қоҳри қоҳри маймууни ваҳдааниятика би ҳаққи сомадонятика я Аввалу я Ахиру бил ҳавли ват товли вал ҳайбати вал азомати вал аърши вал курсийи ва жааҳи саййидина Муҳаммадинил қурайшийй ан туяссира ли ризқий куллаҳу билаа таъбин ва лаа маннини мин аҳадин важъалҳу сабабан ли уъбуудиятика ва мушааҳадатан ли аҳкаами Рубуубияти ва лаа такилни ила нафсий торфата аъйнин ва лаа ақолла мин заалик алаа илаллоҳи тасийрул умууру

Фалаа уқсиму би маваақиъи нужууми.Ва иннаҳу лақосаму лав таъламууна аъзийму.Иннаҳу лақуръанун карийм.Фи китаабим макнуун.Лаа ямассуҳу иллал мутоҳҳируун.

Танзийлум мир Роббил аъламийн.Афа биҳаазал ҳадийси антум мудҳинуун.Ва тажъалууна ризқокум аннакум туказзибуун.Фалав лаа иза балағотил ҳалқуум .Ва антум ҳийнаизин танзуруун.Ва наҳну ақрабу илайҳи минкум ва лакинна лаа тубсируун.Фалав ин кунтум ғойро мадийнийн.Таржиъуунаҳа ин кнтум содиқийн.Фа амма ин каана минал муқорробийн .Фа равҳу ва райҳоону ва жаннату наъийм .Ва амма ин каана мин асҳаабул ямийн.Фа салаамун лака мин асҳаабил ямийн.Ва амма ин каана минал муказзибийназ зооллийн.Фа нузулу мин ҳамийми.Ва таслияту жаҳийм.Инна ҳаза лаҳува ҳаққул яқийн.Фа саббиҳ би исми Роббикал Аъзийми.

 

Лав анзалнаа ҳаазал Қуръана аъла жабалин ларо айтаҳу хоошиъам мутасоддиъан мин хошиятиллаҳ.ва тилкал амсаалу назрибуҳа линнааси лаъаллаҳум ятафаккаруун.Ҳуваллоҳу лази лаа илаалҳа илла Ҳува Аълимл ғойби ваш шаҳадати Ҳувар Роҳманур Роҳийм.Ҳуваллоҳу лази лаа илааҳа илла Ҳувал Маликул Қуддусус Салаамул Муъминул Муҳайминул Азийзул Жаббарул Мутакаббиру Субҳааналлоҳу аъмма йушрикуун.Ҳуваллоҳул Хоолиқул Баариул Мусоввиру лаҳул асмааул ҳусна юсаббиҳу лаҳу маа фис самаваати вал арзи ва Ҳувал Азийзул Ҳакийму.

Аллоҳумма я ман Ҳува ҳаказа,ва лаа язаалу ҳаказа ва лаа якууну ҳаказа аҳаду сивааҳу асъалука ан тусаххира лий дақааиқал арвааҳи ва ҳақааиқал ашбааҳ.ва туфийза аъла мин биҳаарил иймаани,ва аннаҳа ийқоони ва жадвали ирфаани,маа яншариҳу лаҳу содрий ва яртафиъу биҳи қодрий ва ястанийру биҳи фазооу сиррий ва анжаҳу биҳи фи маорижи амрий,ва янкашифу биҳи судаафу ҳаммий ва уъсрий ва янҳатту биҳи визрияллази анқаза зоҳрий,ва яртафиъу биҳи фи аъваалимил малакуути зикрий,фалаа ябқо малаку рувҳааниййу илла инқаада ли даъватий, ва лаа шайҳу шайтонийу илла азъана ли сатвати,я Азийзу я Жаббару я Мутакаббиру я Қаҳҳору ва соллоллоҳу аъла саййидина Муҳаммадин ва алиҳи ва соҳбиҳи ва саллам.
Аллоҳумма анзил аълайна фи ҳазиҳи саати мин хойрика ва баракотика маа анзалта аъла авлияика ва хоссаста биҳи ахбаабака ва азиқна барда аъфвика ва ҳалаалата мағфиратика ваншур

Ва ин каана хотийъату фа тажааваз аънҳа.ва ин каана аъсаратан фа ақилҳа.ва ати биҳи илая ҳайсу кунту ва лаа таъхузний илайҳи ҳайсу каан ва лаа тусаллита аълайя би зунууби ман лаа яхоофука ва лаа ярҳамуни,важъали дуня ва маа фийҳа мусаххаратан байна ядаййа ва лаа тажъалҳа фи қолбий .ва убсут ли ризқий ва ли аҳлий ва ихватий ва жийрооний ва ли жамийъил муслимийна вал муслимаати би фазлика ва карамика ва эҳсааника ва манника я Мутафаззилу
я Карийм я Муҳсину я Зал жалаали вал икром я Ааллоҳу я Аллоҳу я Аллоҳу Аллоҳумма инний аъувзу бика минал аъжзи ва касли ва аъувзу бика ми ғолабати дайни ва қоҳри рижаал.
Аллоҳумма иғфир ли занбий ва вассиъ ли фи даарий ва баарик ли фи ризқий ,Аллоҳумма инний золамту нафсий зулман касийро ва лаа яғфиру зунууба илла анта фағфир ли мағфиратан мин иъндика иннака антал Ғафууру Роҳийм,Аллоҳумма унқулни мин зуллил маъсияти ила иъззи тооати ,ва наввир қолбий ва қобрий ваҳдини мин шарри куллаҳу важмаъа ли хойро куллаҳу иннака Малийку Муқаддиру ва маа ташаауҳу мин амри якууну,я Ман иза арода шайъан иннама яқуулу лаҳу кун фа якуун,Аллоҳумма сун вужууҳана бил ясаари ва лаа туҳина бил иқтоор фа настарзиқа тоолибий ризқака .ва насаътифа шараара холқика ва наштағила би ҳамди мин аътоона ва нубтала бизами ман манъана ва анта мив вароои залика куллиҳи аҳҳалу аътоои вал манъи ,Аллоҳумма кама сунта вужууҳана аънис сужууди илла лака фа сунна аънил ҳаажати илла илайка ,бижуудика ва карамика ва фазлика я Арҳамар Роҳимийн,(Аллоҳуммадан бошлаб шу ергача уч марта такрорланади)

Аллоҳумма солли ва саллим аъла саййидина Муҳаммад ва аъла али саййидина Муҳаммадин,ва ҳаб лана биҳи соллоллоҳу аълайҳи ва алиҳи ва саллам.мин ризқикал ҳалаали тоййиби маа тасууну биҳи вужууҳана аънит таъаррузи ила аҳадин мин холқика ,важъали Аллоҳумма лана илайҳи торийқан саҳлан мин ғойри фитнатин ва лаа миҳнатин ва лаа табиъатин ли аҳадин,ва жаннибна Аллоҳумма ҳароома ҳайсу каана ва айна каана ва иънда ман каана ва ҳул байнана ва байна аҳлиҳи вақбиз аънна айдияҳум васриф аънна вужууҳаҳум ва қулуубаҳум ҳатта лаа натақоллаба илла фийма юрзийка ва лаа настаъийну би неъматика илла фийма туҳиббуҳу ва тарзооҳу бироҳматика я Арҳамар Роҳимийн.ва соллоллоҳу аъла алиҳи ва соҳбиҳи ва саллама таслийман касийран субҳаана Роббика Роббил иъззати аъмма ясифууна ва салаамун аълал мурсалийн валҳамдулиллаҳи Роббил аъламийн.

АРАБЧАСИ